Pörssiosakkeita lapselle

Pesämunan kerääminen alaikäiselle lapselle pörssiosakkeiden avulla on lisännyt viime vuosina kovasti suosiotaan. Varsinkin osakesäästötilien käyttöönotto vuoden 2020 alusta kasvatti alaikäisten nimissä olevia osakeomistuksia huomattavasti. Lapselle säästäminen onkin sinänsä kannattavaa. Kun sen aloittaa riittävän aikaisessa vaiheessa, niin varallisuutta ehtii karttumaan korkoa korolle -ilmiön myötä enemmän. Muutamat asiat on kuitenkin hyvä selvittää ja pitää mielessä matkan varrella.

Kun lapselle lahjoitetaan varoja, pyritään se yleensä tekemään verovapaasti tai ainakin mahdollisimman pienin veroin. Lahjaverotta voi antaa rahaa tai muuta omaisuutta kolmen vuoden välein 4.999 euroa. Lahjoitukset voi tehdä myös pienemmissä erissä, mutta kolmen vuoden aikana samalta lahjoittajalta samalle lahjansaajalle annetut lahjat lasketaan yhteen. Jos verovapaa raja ylittyy, niin lahjansaajan maksettavaksi tulevan veron määrän voi tarkistaa verottajan laskurista. Lähisukulaisten välillä lahjavero on 8 – 17 % lahjan arvosta, mutta muiden kuin lähimpien sukulaisten antamista lahjoista vero on jo 19 – 33 %.

Verovapaan lahjan raja on lahjoittajakohtainen. Niinpä esimerkiksi kumpikin vanhempi voi lahjoittaa lapselleen verovapaan määrän kolmen vuoden välein. Sama koskee vaikkapa isovanhempia ja muitakin sukulaisia. Jos kumpikin vanhempi ja vielä kaikki neljä isovanhempaa lahjoittavat lapselle verovapaan enimmäismäärän, kertyy siitä jo 29.994 euron potti, jonka voi uusia aina kolmen vuoden kuluttua edellisestä lahjoituksesta.

Lahjoja annettaessa on hyvä muistaa, että rintaperilliselle (kuten lapselle ja lapsenlapselle) annettuja lahjoja pidetään perintökaaren mukaan ennakkoperintönä. Ne tulevat siten myös perintöverotuksessa lähtökohtaisesti lisättäväksi perinnön määrään ja näin verotetuksi perintönä, vaikka lahjoista ei aikoinaan olisi tarvinnutkaan maksaa lahjaveroa. Tämän voi estää tekemällä kustakin lahjoituksesta lahjakirjan, jossa todetaan ettei lahjaa ole pidettävä ennakkoperintönä.

Monissa sijoitusoppaissa korostetaan kuukausisäästämisen helppoutta. Lapsellekin voi siis lahjoittaa joka kuukausi 138 euroa ilman lahjaverotuksen alarajan täyttymistä. Ennakkoperinnön välttämiseksi jokaisesta kuukausittaisesta lahjasta pitää kuitenkin tehdä lahjakirja. Vaihtoehtoisesti asian voi hoitaa testamentilla.

Kun lapselle lahjoitetut varat alkavat karttua, seuraa siitä muutamia käytännön seikkoja. Ensinnäkin lahjoitetut varat ovat lahjan saajan omaisuutta eikä varoja saa sekoittaa vanhempien eikä muidenkaan varoihin. Vaikka vanhemmat lapsensa huoltajina toimivat myös lapsen edunvalvojina, eivät he tietenkään voi käyttää lapsen varoja miten tahansa. Alaikäisen omaisuutta on aina hoidettava huolellisesti ja suunnitelmallisesti. Kaikki tiliotteet, tositteet ja muut asiakirjat on myös säilytettävä. Lapsen varoja sijoitettaessa ei kohteeksi voida valita ETA-alueen ulkopuolisia pörssiosakkeita eikä myöskään erikoissijoitusrahastoja ilman holhousviranomaisen lupaa.

Toiseksi, kun alaikäisen varallisuus ylittää 20.000 euroa, on siitä tehtävä ilmoitus holhousviranomaisen rekisteriin ja edunvalvojien on myös annettava vuosittainen tili omaisuuden hoitamisesta. Kun alaikäiselle alkaa kertyä sijoituksista vuotuista tuloa yli 8.147 euroa, peritään vuositilin tarkastuksesta varallisuuden suuruuden mukaan määräytyvä maksu. Lisätietoja asiasta löytyy holhousviranomaisena toimivan digi- ja väestötietoviraston sivuilta, joihin kannattaakin tutustua huolellisesti.

Lapsen tultua täysi-ikäiseksi hän päättää itse omaisuutensa käyttämisestä. Vanhempien edunvalvonta päättyy ja holhousviranomaiselle on annettava vielä päätöstili.

Useimmissa tapauksissa vanhempien tarkoituksena lienee jo hyvissä ajoin ennen lapsen täysi-ikäiseksi tuloa käydä yhdessä lapsen kanssa läpi sijoitustoimintaa. Silloin lapsi voi jatkaa sijoittamista itsenäisesti. Mutta jos vanhempien tarkoituksena on jättää pesämunan antaminen lapselle johonkin myöhempään ajankohtaan, esimerkiksi kotoa pois muuttamiseen, perheen perustamiseen tai vaikkapa oman asunnon ostamiseen, niin silloin on hyvä miettiä muita toteutustapoja.

Pörssiosakkeisiin lapselle sijoitettaessa voi nykyisin käyttää sekä osakesäästötiliä että arvo-osuustiliä. Osakesäästötilille talletettavien varojen katto on kuitenkin 50.000 euroa, joten jos tavoitteena on saada talletettua tätä enemmän, on käytettävä ainakin osittain arvo-osuustiliä. Näiden tilien tuottojen verotus on erilainen, millä on merkitystä varsinkin lapselle säästettäessä. Arvo-osuustilille osakkeista kertyvät osingot maksetaan ennakonpidätyksellä vähennettynä. Osingot samoin kuin osakkeiden myynneistä kertyvät voitot ja mahdolliset tappiot käsitellään myös lapsen kyseisen vuoden verotuksessa. Sen sijaan osakesäästötilin kohdalla myyntivoitoista ja kertyvistä osingoista maksetaan veroa vasta, kun rahoja nostetaan tililtä.

Osakesäästötililtä nostettavista rahoista maksetaan pääomatulovero. Se on suurempi kuin osingoista maksettava vero. Toisaalta pitkän sijoitusajan kuluessa eron vaikutus pienenee, kun kertyvät osingot voi sijoittaa uudelleen täysimääräisesti. Netistä löytyy paljon kirjoituksia osakesäästötilin ja arvo-osuustilin eroista ja tilin valinnasta, joten tilien vertailuun ei tässä kirjoituksessa oteta enempää kantaa.

Suurempi verotuksellinen merkitys voi kuitenkin tulla eteen siinä tilanteessa, että lapsi haluaa myydä saamansa osakkeet vaikkapa asunnon ostamiseksi. Jos osakkeet on omistettu pitkään ja niiden arvonnousu on ollut suuri, voi myyntivoitosta maksettava vero olla huomattavasti isompi, kuin jos osakkeet olisikin annettu lapselle lahjana vasta vähän ennen myyntiä. Lahjavero kun on ainakin yleensä pienempi kuin myyntivoiton verotus. Veroedun saamiseksi lahjoitetut osakkeet pitää kuitenkin omistaa vähintään vuosi ennen niiden myyntiä. Lahjoitustavan valinnasta kannattaakin keskustella asiantuntijan kanssa, jotta kaikki mahdolliset seikat tulevat varmasti otetuksi riittävästi huomioon.

Kun lapsi aikoinaan lähtee opiskelemaan, ei hänen nimissään olevalla omaisuudella ole vaikutusta opintotuen määrään, mutta tulot voivat siihen vaikuttaa. Saadut osingot ja osakkeiden myyntivoitot ovat pääomatuloja, jotka siis otetaan huomioon opiskelijan vuositulorajassa. Tässäkin on eroa arvo-osuustilin ja osakesäästötilin välillä, sillä Kelan ohjeistuksen mukaan osakesäästötilistä tulee opintotuessa huomioon otettavaa tuloa vain, jos tililtä nostaa rahaa ja tili on voitolla.

Muita etuuksia kuin opintotukea ei tässä kirjoituksessa käsitellä. Mikäli niillä voi olla asiaan merkitystä, nekin kannattaa selvittää ennen sijoittamisen aloittamista. Kelan sivuilta on useimmista etuuksista hyvät selvitykset.

Sijoittamisen aloittamiseen tarvitaan sekä lapsen nimissä oleva pankkitili että osakesäästö- tai arvo-osuustili. Niiden avaamisesta voi kysyä neuvoa pankeilta ja osakevälittäjiltä. Kun pankkitili on avattu, sille voidaan lahjoittaa rahaa, jota siirretään sijoitustilille. Sen jälkeen ryhdytään sitten valitsemaan hyviä sijoitusosakkeita. Arvo-osuustilille voi myös siirtää osakkeita suoraan lahjoittajan omalta arvo-osuustililtä.

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Huom! Kaikki tässä kirjoituksessa mainitut seikat perustuvat kirjoitushetkellä voimassa oleviin tietoihin. Verotusperusteet ja muut verotukseen vaikuttavat tekijät samoin kuin kirjoituksessa mainitut summat ja muutkin esiin tuodut tulkinnat ja ohjeet ovat saattaneet kirjoitushetken jälkeen muuttua.