Jäämistösuunnittelu

Jäämistösuunnittelulla ymmärretään kaikkia niitä toimenpiteitä, joilla varallisuutta kerryttänyt perinnönjättäjä voi vaikuttaa jäämistönsä suuruuteen ja laatuun sekä sen jakautumiseen eli edunsaajien määrään ja kunkin saamaan osuuden suuruuteen. Jäämistösuunnitteluun voidaan lukea myös toimenpiteet, joilla eloon jäävä puoliso, perilliset ja testamentinsaajat vielä perittävän kuoleman jälkeenkin voivat vaikuttaa sanottuihin seikkoihin.

Ajallisessa mielessä jäämistösuunnittelu voidaan jakaa elinaikaisiin toimiin (mm. avioehto, lahjat, alihintaiset kaupat, vakuutusjärjestelyt), kuolemanvaraisiin toimiin (testamentit) sekä kuolemanjälkeisiin toimiin (esim. perinnöstä tai testamentista luopuminen, ositusjärjestelyt). Jaottelu osoittaa selkeästi sen, että mitä aikaisemmassa vaiheessa suunnittelu aloitetaan, sitä enemmän keinoja on tietysti käytettävissä ja sitä enemmän lopputulokseen voidaan myös vaikuttaa.

Lähtökohtana suunnittelussa tulee olla perinnönjättäjän tahto jäämistönsä järjestelemiseen. Laissa on säädetty normit jäämistön jakautumisesta niissä tilanteissa, joissa perittävä ei ole muuta määrännyt. Kun perittävän tahto poikkeaa lain pääsäännöistä, on käytettävä sellaisia toimia, joilla lopputulos saadaan mahdollisimman hyvin vastaamaan perittävän tahtoa.

Suunnittelussa on liityntöjä myös verotussääntelyyn. Varsinkin perintö- ja lahjaverotus ohjaavat suunnittelua hyvin useasti. Käytännössä järjestelyjä lähdetään varsin usein tekemään jopa pelkästään tai pääasiassa verosuunnittelun näkökulmasta. Kysymys pitäisi kuitenkin aina olla kokonaissuunnittelusta, jossa perittävän tahdon selvittämisen jälkeen valitaan eri vaihtoehdoista verotuksellisesti järkevimmät keinot.

Elämässä tilanteet muuttuvat usein ja se pitää muistaa myös jäämistösuunnittelussa. Kerran tehty suunnittelu ei muuttuneissa tilanteissa välttämättä vastaakaan enää perittävän tahtoa. Hyvällä ja perinpohjaisella suunnittelulla voidaan ottaa huomioon joitakin mahdollisesti eteen tulevia muutostilanteita, mutta useinkaan kaikkea ei ole mahdollista ennakoida. Siksi kerran valittua keinovalikoimaa on oltava valmis myös muuttamaan, mikäli muuttuneet tilanteet antavat siihen aihetta.

Perintö- ja lahjaverotus on ollut Suomessa melko altis muutoksille. Varsinkin verotaulukkoja on muutettu hyvin useasti. Puhetta on myös ollut koko veron poistamisesta useiden muiden maiden esimerkin mukaisesti. Mitä enemmän jäämistösuunnittelua on tehty verotuksen näkökulmasta, sitä tarkemmin on seurattava myös verotuksen muutoksia.

Olen vuosien saatossa pitänyt eri yhteyksissä luentoja jäämistösuunnittelusta. Niissä käytetty luentorunko on ladattavissa PDF-tiedostona alla olevasta linkistä. Lainsäädännön muutoksia ja oikeustapauksia on luentorungossa seurattu vuoden 2021 loppuun asti. Sukupolvenvaihdokset ovat aivan oma erityinen osansa jäämistösuunnittelua eikä niitä ole käsitelty luennossa.